60-01-16 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระบบปกติ

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบปกติ

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครผ่านคุณครูแนะแนว หรือ ส่งใบสมัครด้วนตนเองที่วิทยาลัยฯ
ภายในวันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การทดสอบความรู้

วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น.
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ม.3 หรือ ม.6

การมอบตัว

วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ม.3 หรือ ม.6 และนำผู้ปกครองมาในวันที่มอบตัวด้วย

ค่าใช้จ่าย

ปวช. ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท
ปวส. ประมาณ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท

หลักฐานที่ต้องนำมามอบตัวในวันที่ ๘   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สำเนาบัตรประจำประชาชน ของนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน นักศึกษา           จำนวน ๒ ชุด
๓. สำเนาบัตรประจำประชาชน ของบิดา และมารดา    จำนวน ๒ ชุด
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา              จำนวน ๒ ชุด
๕. สำเนาบัตรประจำประชาชน ของผู้ปกครอง
    (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา หรือมารดา)              จำนวน ๒ ชุด
๖. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง
    (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา หรือมารดา)              จำนวน ๒ ชุด
๗. สำเนาใบรับรองผลการเรียน                              จำนวน ๒ ชุด
๘. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว                              จำนวน ๓ รูป

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator