แผนงานและความร่วมมือ

03 ubon3
 นางอุบล  ภู่เกิด
ครูชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 09 nattiya2  31 sudarat
นางสาวณัฐฏิญา  โคหาจักร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 นางสาวสุดารัตน์  สุขเจริญ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12 nattiga 08 suwat2
นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14 wassiga 09 nattiya2
นางสาววัสสิกา  ซามงค์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวณัฐฏิญา  โคหาจักร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
16 ponpot  
นายพรพจน์  พุฒนวล
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator