หลักสูตรการเรียนการสอน

          ปัจจุบันวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อรองรับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน แบ่งออกเป็นสาขาดังนี้

          1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ 5 สาขา คือ
                   - สาขาวิชาการบัญชี
                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาประมงทะเล

          2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มี 5 สาขา คือ
                   - สาขาวิชาการบัญชี
                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาการเดินเรือ

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator