หลักสูตรการเรียนการสอน

          ปัจจุบันวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อรองรับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน แบ่งออกเป็นสาขาดังนี้

          1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ 5 สาขา คือ
                   - สาขาวิชาการบัญชี
                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาประมงทะเล

          2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มี 5 สาขา คือ
                   - สาขาวิชาการบัญชี
                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
                   - สาขาวิชาการเดินเรือ

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator