วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็นองค์กรวิชาชีพมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมที่พึงพอใจของสถานประกอบการ

พันธกิจ

          1. พัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ด้านทักษะและวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ
          2. สร้างความร่วมมือและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
          3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
          5. บริหารวิชาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator