วิชาการ

 02 narong
 นายณรงค์  แก้วสิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 11 asi 07 yoawarat 
นายอสิ  เฮงทวีทรัพย์สิริ
หัวหน้าแผนกวิชาประมงทะเล
 นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
06 waranya 04 pattanit
นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
นางภัทรานิษฐ์  สารสังข์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
05 surasak 32 tada 
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายธาดา  ติยะบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32 tada 14 wassiga 
นายธาดา  ติยะบุตร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาววัสสิกา  ซามงค์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
18 paweena 07 yoawarat 
นางสาวปวีณา  พาลุสุข
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 27 khanittha  

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator