ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลของการใช้หัวเชื้อคีเฟอร์ร่วมกับเอนไซม์บางชนิดต่อการตกตะกอนโปรตีนนมใน
กระบวนการผลิตมอซซาเรลล่าชีส ดาวน์โหลด

ผลของการศึกษากล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์ Pidiococcus halophilus สำหรับใช้ในกระบวนการหมักเห็ดร้า ดาวน์โหลด

ผลของการเสริมอาหารด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ต่อความเข้มของสีผิวและการเจริญเติบโตของปลาหมอสี (Cichlidae) ดาวน์โหลด

ผลของการเสริมอาหารด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ต่อความเข้มของสีผิวและการเจริญเติบโตของปลาหมอสี (Cichlidae) ดาวน์โหลด

       การศึกษาคุณภาพอาหารกุ้งผสมสาหร่ายไฟ (Chara zeylanica Kl. Ex Wild.) ต่ออัตราการลอกคราบ

       และอัตรการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrxbrachium rosenbergii de Man) ดาวน์โหลดปก ดาวน์โหลดไฟล์  

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975  ดาวน์โหลด

ผลของสารสะกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้ที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ปลาเค็มแดดเดียว ดาวน์โหลด

การศึกษาแป้งจากเมล็ดทุเรียนเพื่อนำมาใช้ทำขนม ดาวน์โหลด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วผงเสริมไคโตซาน ดาวน์โหลด

การศึกษาชนิดของข้าวที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวคั่วกลิ้งปลา ดาวน์โหลด

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator