ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

          วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ๑/๒ หมู่ ๑  ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนการก่อตั้งสถานศึกษาและบริจาคที่ดินโดย คุณยายเทียบ วิยาภรณ์ ขอพระราชทานน้อมเกล้า ถวายที่ดินต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แจ้งความหนังสือสำนักเลขาธิการที่ รก.๐๐๐๘/๔๕๐๗๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ทรงเลือกแนวทาง จัดตั้งวิทยาลัยประมงอยู่ในความดูแลของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารชั้นเดียวขนาดพื้นที่ ๒๘๘ ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง และได้เปิดทำการเรียน การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาประมง สาขาประมงทะเล ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เปิดทำการเรียน การสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาควบคุมการเดินเรือ โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน ๓๘ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๑ คน

          สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงสมุทรสาครขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้มอบหมายให้นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาครไปจนกว่า สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะบรรจุตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมาสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่   ๑๑๐๙/๒๕๕๒   ได้แต่งตั้ง   นายสุชา  ราชฉวาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ได้ดำเนินงาน ขยาย ปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        สาขา  ประมงทะเล

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
        สาขา   ควบคุมการเดินเรือ

พ.ศ. ๒๕๕๓  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        สาขา   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
        สาขา   การบัญชี

พ.ศ. ๒๕๕๔  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        สาขา   แปรรูปสัตว์น้ำ
        สาขา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๖๐  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

        สาขา   การเดินเรือ

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator