บริหารทรัพยากร

 02 narong
 นายณรงค์  แก้วสิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 07 yoawarat  06 waranya
นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
หัวหน้างานบุคลากร
06 waranya 04 pattanit
นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
หัวหน้างานการเงิน
นางภัทรานิษฐ์  สารสังข์
หัวหน้างานการบัญชี
05 surasak 11 asi
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
หัวหน้างานพัสดุ
นายอสิ  เฮงทวีทรัพย์สิริ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
12 nattiga 31 sudarat
นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวสุดารัตน์  สุขเจริญ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator