ทำเนียบบุคลากร

  02 narong

นายขจรพงษ์  เยี่ยมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

นายณรงค์  แก้วสิงห์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

 03 ubon3  04 pattanit
นางอุบล  ภู่เกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  สารสังข์
ครูผู้ช่วย
05 surasak 06 waranya
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
ครูผู้ช่วย
07 yoawarat 08 suwat2
นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
ครูผู้ช่วย
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครูผู้ช่วย
09 nattiya2 32 tada
นางสาวณัฐฏิญา  โคหาจักร
ครูผู้ช่วย
นายธาดา  ติยะบุตร
ครูผู้ช่วย
11 asi 12 nattiga
นายอสิ  เฮงทวีทรัพย์สิริ
พนักงานราชการ
นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
พนักงานราชการ
13 sahaskit 14 wassiga
นายสหัสกฤษฎิ์  โพธิ์ศรีวิไล
ครูพิเศษสอน
นางสาววัสสิกา  ซามงค์
ครูพิเศษสอน
 28511046 1863011993768947 277762735 n 16 ponpot
นางสาวสุดารัตน์ สุขเจริญ
ครูพิเศษสอน
นายพรพจน์  พุฒนวล
ครูพิเศษสอน
  18 paweena

ครูพิเศษสอน
นางสาวปวีณา  พาลุสุข
ครูพิเศษสอน
 19 arunchai2 20 apinya
นายอรุณชัย  ราพฤทธิ์
ครูพิเศษสอน
นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
ครูพิเศษสอน
21 thitapha 22 sukanya
นางสาวฐิตาภา  ล้ำวารีกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุกัญญา  สุขสาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 patchani 24 penlak
นางสาวพัชนี  สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเพ็ญลักษณ์  เหมือนมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 khanittha 28 wirat
นางขนิษฐา  ทองคำ
แม่บ้าน
นายวิรัตน์  มากู่
นักการ
29 niwat  
นายนิวัติ  อ่วมเกตุ
นักการ

นายกฤษดา  กิมทอง
พนักงานขับรถ

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator