ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปิดสอนระบบปกติ 5 สาขาวิชาได้แก่

          1. สาขาวิชาประมงทะเล

          2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          3. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

          4. สาขาวิชาการบัญชี

          5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556  เปิดสอนระบบทวิภาคี 5 สาขาวิชาได้แก่

          1. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง/การเดินเรือ

          2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          3. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

          4. สาขาวิชาการบัญชี

          5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator