ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปิดสอนระบบปกติ 5 สาขาวิชาได้แก่

          1. สาขาวิชาประมงทะเล

          2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          3. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

          4. สาขาวิชาการบัญชี

          5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556  เปิดสอนระบบทวิภาคี 5 สาขาวิชาได้แก่

          1. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง/การเดินเรือ

          2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          3. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

          4. สาขาวิชาการบัญชี

          5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator