ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

          วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ๑/๒ หมู่ ๑  ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนการก่อตั้งสถานศึกษาและบริจาคที่ดินโดย คุณยายเทียบ วิยาภรณ์ ขอพระราชทานน้อมเกล้า ถวายที่ดินต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แจ้งความหนังสือสำนักเลขาธิการที่ รก.๐๐๐๘/๔๕๐๗๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ทรงเลือกแนวทาง จัดตั้งวิทยาลัยประมงอยู่ในความดูแลของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารชั้นเดียวขนาดพื้นที่ ๒๘๘ ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง และได้เปิดทำการเรียน การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาประมง สาขาประมงทะเล ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เปิดทำการเรียน การสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาควบคุมการเดินเรือ โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน ๓๘ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๑ คน

          สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงสมุทรสาครขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้มอบหมายให้นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาครไปจนกว่า สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะบรรจุตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมาสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่   ๑๑๐๙/๒๕๕๒   ได้แต่งตั้ง   นายสุชา  ราชฉวาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ได้ดำเนินงาน ขยาย ปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็นองค์กรวิชาชีพมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมที่พึงพอใจของสถานประกอบการ

พันธกิจ

          1. พัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ด้านทักษะและวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ
          2. สร้างความร่วมมือและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
          3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
          5. บริหารวิชาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรัชญา

มีฝีมือ ถือคุณธรรม นำอาชีพ

 

 

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator