ข้อมูลผู้เรียน

ระดับ/สาขางาน ชั้นปี รวม
1 2 3
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน
ระดับชั้น ปวช.                    
   - สาขางานประมงทะเล   13     25     6   44
   - สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 18     14     15     47
   - สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ 4     15     10     29
   - สาขางานการบัญชี 19     19     8     46
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14     12     9     35
รวม 55 13 0 60 25 0 42 6 0 201
ระดับชั้น ปวส.                    
   - สาขางานการควบคุมเรือประมง   3           14   17
   - สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   4 7         10   21
   - สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ   4           7   11
   - สาขางานการบัญชี   0           7   7
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   8           6   14
รวม 0 19 7 0 0 0 0 44 0 70
รวมทั้งหมด 55 32 7 60 25 0 42 50 0 271

(ปีที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator